Kategoria
MB

Naklejki (oznaczenia) ADR, RID, ADN, ICAO, IMO (MB)

Oznakowanie substancji niebezpiecznych podczas transportu nalepki ostrzegawcze ADR, RID, ADN ,ICAO, IMO (MB)

Znaki ADR, RID jest to podstawowy i obowiązujący prawie w całej Europie system oznaczeń kodowych stosowany w transporcie materiałów niebezpiecznych. Usankcjonowany jest postanowieniem konwencji ADR dla transportu kołowego RID dla transportu kolejowego. Przewidują one oznakowanie środków transportu materiałów niebezpiecznych specjalnymi tablicami ostrzegawczymi.

Oznakowanie ADN służą do oznaczania przewozu towarów niebezpiecznych w żegludze śródlądowej.

Oznakowanie ICAO znaki zaprojektowane dla międzynarodowy przewóz materiałów niebezpiecznych drogą lotniczą

Oznakowanie IMO odnosi się do bezpiecznego przewozu statkami napromieniowanego paliwa jądrowego, plutonu i wysoko promieniotwórczych odpadów w pojemnikach

 

 

Znaki ADR są podstawowym systemem oznaczeń w niemal całej Europie, jeśli chodzi o transport materiałów niebezpiecznych. Sam skrót ADR odnosi się do transportu kołowego. Jakie nalepki ostrzegawcze ADR można znaleźć w ofercie Znaki24.pl? 

Znak ADR – zastosowanie

Znaki ADR oraz znaki RID, ADN, ADN, ICAO, IMO (MB) stosowane są jako podstawowe oznaczenia substancji niebezpiecznych podczas transportu. Ich wykorzystywanie jest określone poprzez konwencję. Z tego względu symbole ADR są takie same niemal w całej Europie. Znacząco ułatwia to transport różnego typu substancji niebezpiecznych na trasie prowadzącej przez kilka europejskich krajów. Zwiększa to też bezpieczeństwo, minimalizując ryzyko nieporozumień. Z tego względu warto poznać szczegółowo system znaków ADR i rozróżnić znak ADR od innych oznakowań.

Transport substancji niebezpiecznych 

Znak ADR jest stosowany do transportu substancji niebezpiecznych drogą lądową, za pomocą transportu kołowego. Natomiast inne oznaczenia są stosowane odpowiednio do odmiennych środków transportu. Znak RID jest wykorzystywany dla transportu substancji niebezpiecznych koleją, oznakowanie ADM dotyczy transportu za pośrednictwem żeglugi śródlądowej, oznakowanie ICAO dotyczy transportu lotniczego, natomiast IMO dotyczy przewozu statkami substancji wysoce napromieniowanych i niebezpiecznych, takich jak napromieniowane paliwo jądrowe, odpady w pojemnikach bądź pluton.

Znaki ADR to między innymi naklejki określające rodzaj przewożonych materiałów niebezpiecznych (np. gazy niepalne, substancje i przedmioty wybuchowe, gazy palne) oraz znaki informujące np. o przewozie materiałów niebezpiecznych dla środowiska naturalnego. Właściwe stosowanie poprawnych znaków jest konieczne, dlatego należy znać wygląd nalepek ADR. Znaki tego typu są dostępne w sklepie internetowym Znaki24.pl, w którym znaleźć można wszystkie wymagane nalepki ostrzegawcze ADR. Dzięki nim można w odpowiedni, międzynarodowy sposób oznaczyć transport zawierający niebezpieczne materiały. 

Jakie jest oznakowanie ADR i lista towarów niebezpiecznych?

Wykorzystanie oznaczeń ADR jest najpopularniejszym modelem przewozowym jeśli chodzi o model transportowania ładunków niebezpiecznych. Normowane są poprzez Umowę Europejską ADR (The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road), jednak obowiązuje nie tylko na terenie Europy. Umowa ADR może być wykorzystywana również podczas importu towarów spoza naszego kontynentu, na przykład z Chin czy Ameryki. Oznakowanie ADR możemy podzielić ze względu na rodzaj transportowanego ładunku. Klasyfikacja ADR obejmuje takie materiały jak:

  • 1. Materiały wybuchowe – są to ładunki stwarzające zagrożenie pożaru lub wybuchu, przedmioty wybuchowe oraz ładunki zagrażające wybuchowi masowemu;
  • 2. Gazy – ładunki transportowane w formie gazów oraz ich mieszanin. Możemy je podzielić na gazy palne, niepalne, trujące oraz nietrujące;
  • 3. Ciecze zapalne – substancje ciekłe, przewożone w temperaturze od 50 stopni Celsjusza, których prężność nie jest wyższa, niż 300 kPa, a ciśnienie nie przekracza 101,3 kPa oraz materiały ciekłe o temperaturze wyższej niż 61 stopni Celsjusza;
  • 4. Materiały stałe, z wyłączeniem materiałów niezapalnych – w tej kategorii znajdziemy substancje ciekłe, materiały wybuchowe i samozapalne, które spalają się w ciągu pięciu minut’
  • 5.1, 5.2 Materiały utleniające i nadtlenki organiczne – są to ładunki, które wskutek wydzielania tlenu mogą się zapalić oraz nadtlenki organiczne bez temperatury kontrolowanej i z temperaturą kontrolowaną’
  • 6.1, 6.2 Materiały trujące oraz zakaźne – ładunki, które mogą spowodować zatrucie zwierząt, roślin lub ludzi
  • 7. Materiały promieniotwórcze – towary, które powodują szkodliwe dla człowieka promieniowanie;
  • 8. Materiały żrące – ładunki, które wskutek działania chemicznego mogą spowodować uszczerbek na skórze lub błonie śluzowej organizmu oraz materiały, które mogą uszkodzić inne transportowane towary;
  • 9. Różne materiały i przedmioty niebezpieczne – do tej kategorii zaliczamy inne materiały oraz ładunki, które w określonych warunkach zagrażają życiu lub zdrowiu. To takich ładunków możemy zaliczyć między innymi akumulatory litowe. 

Znaki ADR w sklepie Znaki24.pl

Każda naklejka ADR dostępna w sklepie internetowym Znaki24.pl cechuje się doskonałą trwałością. Ma to związek z wykorzystywaniem najnowszych technologii do wytwórstwa produktów, którym są nalepki ostrzegawcze ADR. Etykiety ADR są uważane za kluczowe nie tylko w czasie transportu, ale również odbioru lub przyjmowania materiałów niebezpiecznych przez uprawnione obiekty. Dlatego też bardzo ważne jest, aby wszystkie naklejki ADR były w pełni czytelne. Znak ADR pod żadnym pozorem nie może być zakryty, zamazany albo zdarty, ponieważ stwarza to realne niebezpieczeństwo i jest niezgodne z przepisami dotyczącymi przewozu materiałów niebezpiecznych. 

Ze względu na ten fakt naklejki ADR dostępne w sklepie Znaki24.pl cechują się nie tylko doskonałą jakością i trwałością, ale też są wykonane tak, aby nie ucierpiały podczas poruszania się pojazdu przewożącego niebezpieczne materiały, nawet w sytuacji związanej ze złymi warunkami atmosferycznymi. Ponadto każda naklejka ADR z naszego sklepu jest łatwa w montażu. To bardzo istotne, żeby każdy znak ADR mógł być w łatwy sposób przyczepiony do pojazdu, który przewozi niebezpieczne substancje.