Kategoria
BA

Znaki przeciwpożarowe

Przepisy wymagają, aby sprzęt ppoż. oraz elementy instalacji gazowych i elektrycznych takie jak zawory, czy wyłączniki prądu, przyciski alarmowe i telefony bezpieczeństwa, a także inne elementy związane z ochroną ppoż. były odpowiednio oznakowane. W naszej ofercie znajdą Państwo również zestaw graficznych znaków ppoż. w postaci tablic tekstowych, stosowanych najczęściej na zewnątrz budynków.

Zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami, sprzęt przeciwpożarowy oraz wybrane elementy instalacji gazowej i elektrycznej muszą być odpowiednio oznaczone. W tym celu stosuje się znaki ostrzegawcze pożarowe. Oznakować w ten sposób należy między innymi wszystkie elementy zawory, przyciski alarmowe, telefony bezpieczeństwa, wyłączniki prądu oraz inne elementy związane z ochroną przeciwpożarową.

Znaki ppoż – co przedstawiają?

Poszczególne znaki pożarowe w większości przypadków mają na celu wskazanie konkretnego sprzętu, dostępnego w miejscu ustawienia znaku. Z tego powodu spotykamy na nich najczęściej piktogramy przeciwpożarowe, które prezentują takie sprzęty, jak przykładowo drabina pożarowa, koc przeciwpożarowy, gaśnica, nawodniony pion hydrantowy czy wózek gaśniczy. Ponadto mogą one informować o zakazie używania dźwigu w przypadku pożaru, gaśnicy do gaszenia sprzętu komputerowego stacjonarnej baterii lub instalacji przeciwpożarowej, lub potrzebie ręcznego uruchomienia systemu przeciwpożarowego.

Znaki ochrony przeciwpożarowej przede wszystkim służą osobom przebywającym wewnątrz budynku lub pomieszczenia, w przypadku wystąpienia pożaru, część z nich jednak potrzebna jest przybyłym na miejsce strażakom, w celu prawidłowego i sprawnego przeprowadzenia akcji ratunkowej. Właśnie dlatego konieczne jest oznaczenie takich miejsc, jak przyłącze dla straży pożarnej, hydrant zewnętrzny, przeciwpożarowy wyłącznik prądu czy przeciwpożarowy zbiornik wody. Odpowiednie oznakowanie miejsc i urządzeń ma realny wpływ na przebieg akcji w przypadku wystąpienia pożaru, a tym samym może przyczynić się do uratowania nie tylko osób, ale także sprzętu i innych ruchomości znajdujących się w zajętych ogniem pomieszczeniach.

Znaki przeciwpożarowe – ich wygląd

Przeglądając dostępne w naszej ofercie piktogramy ppoż dostrzec można różne wzory - zależnie od miejsca i sposobu przeznaczenia konkretnego znaku. Najpopularniejsze, a tym samym najczęściej spotykane są czerwone, kwadratowe tarcze, zawierające białe piktogramy pożarowe. Oferujemy ponadto znaki ochrony przeciwpożarowej naścienne w formie 3D, wskazujące przykładowo kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego lub miejsce, w którym znajduje się hydrant.

Osobną kategorię stanowią tablice przeciwpożarowe tekstowe, które stosuje się najczęściej na zewnątrz budynków. Wskazują one miejsce umieszczenia takich sprzętów, jak koc gaśniczy, hydrant czy kierunek drogi do zbiornika ppoż. W miejscu jego umieszczenia natomiast najczęściej spotkać można tablicę informującą o jego pojemności i głębokości.

Strona:
  1. 1
  2. 2
Strona:
  1. 1
  2. 2